ผู้บริหาร

อาศิส อุนนะนันทน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ศ.นพ.อาศิส อุนนะนันทน์

อรุโณทัย ศิริอัศวกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ.อรุโณทัย ศิริอัศวกุล

ศศิมา เอี่ยมพันธุ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ.ศศิมา เอี่ยมพันธุ์

ธีรดา พลอยเพชร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ.ธีรดา พลอยเพชร

ลดาวัลย์   โควาวิเศษสุต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ลดาวัลย์ โควาวิเศษสุต

เอกเกษม วาณิชเจริญกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.นพ.เอกเกษม วาณิชเจริญกุล