ผู้บริหาร

มณี รัตนไชยานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์

ธนัญญา บุณยศิรินันท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ศ.พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์

กุลภา ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ.กุลภา ศรีสวัสดิ์

นรวรรธน์ พวงวรินทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.นพ.นรวรรธน์ พวงวรินทร์

รุจิภาส สิริจตุภัทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.นพ.รุจิภาส สิริจตุภัทร