แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การประเมินการสอน

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับภาควิชาเพื่อประเมินสมรรถนะด้านการศึกษาและกลั่นกรองเอกสาร

1. แบบฟอร์มประเมินการสอนขั้นตอนที่ 1 (วช.กส.1.0 ขอประเมินสมรรถนะด้านการศึกษา) และแบบฟอร์ม วช.กส. 1.1 

2. แบบฟอร์มแผนการสอน / แบบภาระงานสอน 3 หน่วยกิต 

3. แบบประเมินเอกสารการสอนโดยอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้น (แบบ ม.ม. 01) (เดิมคือ เอกสาร มม.004)

4. แบบประเมินสมรรถนะของอาจารย์ ด้านการศึกษา (วช.กส.1.2)

5. แบบประเมินการสอนโดยนักศึกษา (เอกสาร ม.ม.03)

6. แบบฟอร์ม Teaching Portfolio 


ขั้นตอนที่ 2  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับคณะฯ เพื่อประเมินสมรรถนะด้านการศึกษาและประเมินผลการสอนในชั้นต้น

1. แบบฟอร์มขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อประเมินสมรรถนะด้านการศึกษาและประเมินผลการสอนในชั้นต้น


ขั้นตอนที่ 3 งานวิชาการแจ้งผลการประเมิน

 

การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขอตำแหน่งเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ

1. บันทึกข้อความเรื่องสรุปข้อมูลผลงานที่ใช้เสนอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (วช.ตน.2.0)

2. บันทึกข้อความเรื่องขอส่งผลงานเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (วช.ตน.2.1)

3. แบบฟอร์มกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

      3.1 วช.ตน.2.2 สำหรับข้าราชการปี 2564 และ พนักงานมหาวิทยาลัย 2565

     3.2 วช.ตน.2.2 สำหรับข้าราชการปี  และ พนักงานมหาวิทยาลัย 2561

4. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

      4.1 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก พ.ศ. 2554 ศ.ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สูงขึ้น(ข้าราชการ)/ศ.ให้ได้เงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ขั้นที่ 1-6

   

       4.2 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ พม.65) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565

5. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  (เกณฑ์ พม.61)

   5.1 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการภาษาไทย (เกณฑ์ข้าราชการปี 2564 แลพนักงานมหาวิทยาลัยปี 2565)

   5.2 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษ (เกณฑ์ข้าราชการปี 2564 แลพนักงานมหาวิทยาลัยปี 2565)

  5.3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิกพ.ศ.2554/ศ.ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น(ข้าราชการ)/ศ.ให้ได้เงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ขั้นที่ 1-6

6. แบบประเมินคุณภาพของหนังสือหรือตำราโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ

7. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ตำรา

8. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่หนังสือ

9. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น


ขั้นตอนที่ 2 ผู้ขอตำแหน่งส่งเอกสารฉบับแก้ไขเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

1. บันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ฉบับแก้ไข เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมกรรมการประจำคณะฯ  (วช.ตน.2.3)


ขั้นตอนที่ 3 ผู้ขอตำแหน่งส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งเรื่องไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล

1. บันทึกขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนออธิการบดี (วช.ตน.2.4)


ขั้นตอนที่ 4 ผู้ขอตำแหน่งส่งเอกสารฉบับแก้ไขไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล (สำหรับการแก้ไขอย่างเป็นทางการ)

1. บันทึกข้อความเรื่องขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ฉบับแก้ไข (วช.ตน.3.1)

 


คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)