ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การประเมินการสอน

1. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการสอน และ การประเมินมาตรฐานอาจารย์ด้านการศึกษา

    1.1 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอนและและสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 2564 

    1.2 ประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับมาตรฐานอาจารย์ด้านการศึกษา พ.ศ. 2564

    1.3 ประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาระดับมาตรฐานอาจารย์ด้านการศึกษา พ.ศ. 2563

    1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 2564 (Mahidol University Professional Standards Framework: MUPSF)

   1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ผ่านการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Professional Standards Framework: MUPSF)

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 (ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560) (สำหรับข้าราชการ)

4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561(ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561) (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)

5. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยอาจารย์ และผู้ช่วยอาจารย์คลินิก พ.ศ. 2564 (ลงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2565)

6. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

7. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดภาระงานสอนและหลักเกณฑ์การเทียบหน่วยกิตของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนออนไลน์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565  (ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565)

9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอน ในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554  (ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2554)

 

แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ขั้นที่ 1 - 6

1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อกำหนดเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นของศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562)

ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ข้าราชการ)

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2561 (ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561)

ศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (พนักงานมหาวิทยาลัย)

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561(ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561) (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย)

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563)

ข้าราชการ ผศ. รศ. ศ. วิธีปกติ/พิเศษ

1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

        1.1 ประกาศ ก.พ.อ ปี พ.ศ. 2560 (ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560)
        1.2.ประกาศ ก.พ.อ (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ.2561 (ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561)
        1.3 ประกาศ ก.พ.อ ปี พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563) 
        1.4 ประกาศ ก.พ.อ (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563)
        1.5 ประกาศ ก.พ.อ ปี พ.ศ. 2564 (ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564)

2. แก้คำผิด ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ ๒๖๕ ง วันที่ 31ตุลาคม 2560] (ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)

3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562)

4. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำผลงานทางวิชาการมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

5. การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
      5.1 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
      5.2 วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557)
      5.3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561)

6. การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2561 (ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561)

7. ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ.2562(ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562)

พนักงานมหาวิทยาลัย ผศ. รศ. ศ. วิธีปกติ/พิเศษ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ 
    1.1 ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561)
    1.2 ข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563)
    1.3 ข้อบังคับฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563)
    1.4 ข้อบังคับฯ  พ.ศ. 2565 (ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2565

เดิม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2565

เดิม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)

4. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ.2561 (ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2561)

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำผลงานทางวิชาการมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

6. การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
      6.1 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
      6.2 วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557)       
      6.3 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 (ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562)

7. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562 (ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562)

8. ประกาศม.มหิดล เรื่อง แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2565

ศาสตราจารย์คลินิก (ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย)

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก พ.ศ.2554  (ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2554)

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอน ในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554  (ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2554)

3. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2557 (ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2557)

4. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.2555 (ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)

5. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 (ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ซ.2557)

6. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นๆที่จำเป็นในการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555 (ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555)

7. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นๆที่จำเป็นในการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557  (ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557)

นักวิจัย

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ.2563

การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒

การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดแล้ว พ.ศ.๒๕๖๒


คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)