สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

งานวิชาการ สำนักงานคณบดี
Academics Affairs Office

ห้อง 207-8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
โทรศัพท์: 0 2419 2673-8
โทรสาร: 0 2411 0593
E-mail: siaao@mahidol.ac.th