เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ศูนย์ตรวจการนอนหลับมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

Mission

1.พัฒนาองค์ความรู้ด้านการนอนหลับแบบพหุสาขา เพื่อชี้นำและเป็นต้นแบบศูนย์การนอนหลับ

2.ให้การบริการมาตรฐานที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้

3.ให้การศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ

4.ส่งเสริมและเป็นแกนกลางด้านการวิจัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

การบริการ

1. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย และรักษา โรคความผิดปกติจาการหลับแบบ One Stop Service

2. ห้องปฏิบัติการตรวจการนอนหลับ Siriraj Sleep Center

3. เป็นหน่วยงานบริการซื้อ – ขาย เครื่องช่วยหายใจ CPAP และอุปกรณ์เสริม

4. ให้คำปรึกษาการใช้เครื่อง CPAP และ อาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

การออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าและช่องปาก Orofacial Myofunctional Therapy

อ่านต่อ

สุขอนามัยการนอนหลับ Sleep hygiene

อ่านต่อ

ปัญหาที่พบบ่อยจากการใช้เครื่อง CPAP

อ่านต่อ

ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราช
Siriraj Sleep Center

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น 11

โทรศัพท์: 02-4197536
โทรสาร: 02-4199030