เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นผู้นำทีมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส่วนปลายในระดับสากล

พันธกิจ

Mission

1.  พัฒนาระบบการดูแลแบบบูรณาการโดยทีมสหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส่วนปลาย

2.  พัฒนานวตกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับ

3.  พัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้และชี้นำสังคม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดส่วนปลาย

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันคืออะไร

อ่านต่อ

ศูนย์หลอดเลือดศิริราช
Siriraj Peripheral Arterial Disease Center

a

โทรศัพท์: 024197839
E-mail: e