เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา งานฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นแบบองค์รวม อย่างเป็นระบบ มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

Mission

1. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นแก่ผู้ป่วยหรือผู้พิการทางการเห็น ครอบคลุมทุกระดับการสูญเสียการมองเห็น และทุกวัย
2. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นอย่างเป็นองค์รวม รอบด้าน โดยการทำงานร่วมกันของสหสาขาวิชาชีพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย
3. ผลิตงานวิจัย และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4. เป็นต้นแบบและเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยให้มีงานบริการด้านนี้อย่างทั่วถึงในภูมิภาคต่างๆของประเทศมากยิ่งขี้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

1.ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นแก่ผู้ป่วยหรือผู้พิการทางการเห็น รอบด้าน ครอบคลุมทุกระดับการสูญเสียการมองเห็นและทุกวัย

2.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการและงานวิชาการ

3.ผลิตงานวิจัยและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานอย่างยั่งยืน

4.เป็นต้นแบบและเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรทางการ...ดูเพิ่มเติม

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น เพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โรงพยาบาลศิริราช เป็นศูนย์อะไร ทำอะไรให้กับผู้ป่วย

อ่านต่อ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมศิริราช
Siriraj Vision Rehabilitation Center & Holistic Care

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 ห้อง 504/42

โทรศัพท์: 02-419-9292 ต่อ 591
โทรสาร: -
E-mail: sivrc.lowvision@gmail.com