เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

 เป็นหนึ่งในผู้ชี้นำทางตจวิทยาของประเทศไทย

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล 

พันธกิจ

Mission

  • การวิจัย: ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย โดยมุ่งเป้าแบบสหสาขาวิชา และสร้างเครือข่ายวิจัย เพื่อสร้างสรรค์พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้อง มีคุณภาพได้รับการยอมรับในทางการแพทย์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และชี้นำสังคม

  • การบริการทางการแพทย์: ศูนย์ความเป็นเลิศคลินิกลมพิษ รับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาการ ให้บริการด้านการศึกษา ด้านการวินิจฉัย และด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ที่มีปัญหาทางโรคลมพิษอย่างครบวงจร ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและตามมาตรฐานสากล (Evidence-based medicine) สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนและผู้มารับบริการอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ตลอดจนการให้คําปรึกษาให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

  • ศูนย์โรคลมพิษศิริราช

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และติดตามผู้ป่วยโรคลมพิษ นอกจากนี้ยังให้บริการการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ด้วยวิธีสะกิด (skin prick test) การส่งตรวจเลือด autologous serum skin test หรือการตรวจอื่นๆ เช่น FricTest®, dermographic tester, TempTest®, delayed pressure urticaria test, photo test, ...ดูเพิ่มเติม

ศูนย์โรคลมพิษและแองจีโออีดีมาศิริราช
Siriraj Urticaria Center

หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ห้อง 47 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4

โทรศัพท์: 02-419-7380 ต่อ 9415
โทรสาร: 0-2411-5031
E-mail: info.sirirajderm@gmail.com