เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

        เป็นศูนย์ต้นแบบการบริการตรวจคัดกรองวินิจฉัย  รักษา  และดำเนินการวิจัยโรคธาลัสซีเมียที่มีความเป็นเลิศในระดับชาติ
 

พันธกิจ

Mission

ด้านการบริการ 
     - เป็นศูนย์บริการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์และสามี,คู่สมรส และตรวจยืนยัน,ตรวจหาการกลายพันธุ์ของผู้ที่เป็นโรคและพาหะ  รวมทั้งตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
     - บริการให้คำปรึกษา แนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์และสามี,คู่สมรส ที่มีบุตรเสี่ยงต่อโรคธาลัสซีเมีย

 

ด้านการศึกษาและบริการวิชาการ
     - เป็นศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคธาลัสซีเมียในระดับชาติและนานาชาติ
     - เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียแก่ประชาชนทั่วไป


ด้านการวิจัย
     - ดำเนินการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ และสร้างเครือข่ายวิจัยโรคธาลัสซีเมียทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

ศูนย์ธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลศิริราช
Siriraj Thalassemia Center

ตึกอานันทราช

โทรศัพท์: 02-4199488,02-4199357
โทรสาร: 02-4112600