เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

...เป็นผู้นำทางเลเซอร์ผิวหนังในระดับสากล...

พันธกิจ

Mission

        ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังจะจัดการบริการ การเรียนการสอน และการวิจัย ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งให้ความรู้ และคำแนะนำด้านการรักษาทางเลเซอร์ผิวหนังอย่างครบถ้วนกับประชาชนทุกระดับอย่างเสมอภาค

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช
Siriraj Skin Laser Center

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6

โทรศัพท์: 02-4199933,02-4199922
โทรสาร: -
E-mail: lasersiriraj@gmail.com