สิทธิการรักษา

 

 

สิทธิการรักษาในปัจจุบันสิทธิการรักษาที่ครอบคลุมการปลูกถ่ายตับ ได้แก่
1. สิทธิข้าราชการ
2. สิทธิรัฐวิสาหกิจ
3. สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
4. สิทธิประกันสังคม **
   ผู้ประกันตนต้องยื่นแบบรับคำขอรับประโยชน์ทดแทน “ขอเข้ารับการปลูกถ่ายตับและรับยากดภูมิ” 
5. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
   ปัจจุบันครอบคลุมการรักษาเฉพาะการปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 18 ปี

**
4. สิทธิประกันสังคม 
   ผู้ประกันตนต้องยื่นแบบรับคำขอรับประโยชน์ทดแทน “ขอเข้ารับการปลูกถ่ายตับและรับยากดภูมิ” ประกอบด้วยเอกสาร และขั้นตอนดังต่อไปนี้
    4.1 ใบรับรองแพทย์กรณีผู้ป่วยขอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ
    4.2 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนการบำบัดทดแทนไต และปลูกถ่ายอวัยวะหรือการดูแลหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ และรับยากดภูมิคุ้มกันกองทุนประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตน
          เอกสาร 4.1 และ 4.2 สามารถดาวน์โหลดเอกสารหรือติดต่อรับเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือสำนักงานเปลี่ยนอวัยวะศิริราช
    4.3 ประวัติการรักษา หมายเหตุ**ผู้ป่วยต้องไปขอประวัติการรักษาที่เป็นข้อบ่งชี้ในการปลูกถ่ายอวัยวะที่โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาโรคตับและที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น1ห้อง 100 โดยระบุเหตุผลในการขอประวัติว่า “ขอประวัติการรักษา, ผลเลือด, เอกซเรย์ปอด, อัลตราซาวน์, ซีทีแสกน, เอ็มอาร์ไอ ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี เพื่อไปยื่นขอรับรองสิทธิปลูกถ่ายอวัยวะตับที่สำนักงานประกันสังคม” 
    4.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว   จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชน
    4.5 นำเอกสารทั้งหมดยื่นที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ของตนเองจะได้รับเอกสารว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดเป็นผู้รับเรื่อง 
    4.6 รอประมาณ 2-3 เดือนจะมีหนังสืออนุมัติสิทธิ ส่งไปที่บ้าน (ถ้ายังไม่ได้ให้โทรไปสอบถามตามเอกสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคม)
    4.7 ให้นำหนังสืออนุมัติสิทธิ ติดต่อ สำนักงานประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 2 ติดต่อ คุณศรชัย และงานเปลี่ยนอวัยวะโรงพยาบาลศิริราช ตึก 84 ปี ชั้น 2