การบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ "การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดในกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกชนิดสารโมเลกุล (IEM)”

รศ. นพ. นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์ อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก และ นางสมพร เหลี่ยมมงคลกุล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญด้านโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศที่สนใจ หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ครั้งที่ 8/2565 การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดในกลุ่มโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกชนิกสารโมเลกุล (IEM)” ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ร่วมกับ สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล