เสวนาความรู้สู่ประชาชน “โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกรักษาได้”