ประชุมรายงานความก้าวหน้าและวางแผนพัฒนางานเพื่อกำหนดนโยบายของศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD)

ประชุมรายงานความก้าวหน้าและวางแผนพัฒนางานเพื่อกำหนดนโยบายของศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD)

การประชุมรายงานผลความก้าวหน้าและวางแผนพัฒนางานเพื่อกำหนดนโยบายของศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD) นำโดย รศ. นพ. สรวิศ วีรวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชและทีมงานจากหน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ (SiCOE-SET) ร่วมกับ รศ. นพ. นิธิวัชร์ วัฒนวิจารณ์ ประธานศูนย์ฯ และ  ผศ. พญ. อัจฉรา เสถียรกิจการชัย รองประธานศูนย์ฯ พร้อมทีมงานจากศูนย์โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกและตรวจกรองทารกแรกเกิดศิริราช (SiIMD) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ตึกผู้อำนวยการ ชั้น 2