อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วย Tandem Mass Spectrometry ประจำปี 2567" ภาคปฏิบัติ รอบวันที่ 1-3 เมษายน 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วย Tandem Mass Spectrometry (TMS) ประจำปี 2567 ภาคปฏิบัติ รอบวันที่ 1-3 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมโกศลกันตะบุตร  ตึกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 5 และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 8 และชั้น 9