อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วย Tandem Mass Spectrometry ประจำปี 2567 ภาคปฏิบัติ รอบวันที่ 4-6 มีนาคม 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วย Tandem Mass Spectrometry ประจำปี 2567 ภาคปฏิบัติ รอบวันที่ 4-6 มีนาคม 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกด้วย Tandem Mass Spectrometry (TMS) ประจำปี 2567" ภาคปฏิบัติ รอบวันที่ 4-6 มีนาคม 2567 ณ ห้องรับรอง ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 8 และชั้น 9