เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ศูนย์โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ให้บริการแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

พันธกิจ

Mission

ดำเนินการให้บริการคนไข้เด็กโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ จากภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (NGO) รวมถึงกลุ่มบุคคลที่สนใจอย่างเปิดกว้าง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

หน่วยขับเคลื่อน

            การให้บริการผู้ป่วยเด็กโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างครบวงจรนั้นไม่สามารถทำได้เพียงวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายสาขาวิชา ทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้ทำงานในคลินิกผู้ป่วยนอกสำหรับเ...ดูเพิ่มเติม

ศูนย์โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงศิริราช
Siriraj Center of Neuromuscular Disease (SiCOND)

โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โทรศัพท์: 02-419-2660/063-978-5304