เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ศูนย์ความเป็นเลิศทางรังสีร่วมรักษาที่เข้าถึงได้

 

We make Interventional Radiology “More Accessible”

พันธกิจ

Mission

      ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช มีความมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำและผู้ชี้นำ
ด้านรังสีร่วมรักษาในระดับสากล ทั้งในด้านการให้บริการ การผลิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการค้นคว้าวิจัย พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
โดยยึดประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติเป็นที่ตั้ง
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

     ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคด้วยวิธีการทางรังสีร่วมรักษา โดยแบ่งได้เป็น 2 ระบบ ดังนี้ คือ
 

1. ระบบประสาทและไขสันหลัง (Interventional Neuroradiology)

2. ระบบลำตัว (Body Interventional Radiology)

 
     โดยให้บริการทั้งผู้ป่วยนัดหมายและผู้ป่วยฉุกเฉิน โ...ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ให้ = ร่วมรักษา

อ่านต่อ

ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช มี Line@ แล้วนะ

อ่านต่อ

ศูนย์รังสีร่วมรักษาศิริราช
Siriraj Center of Interventional Radiology

ตึก 72 ปี ชั้น 2 ฝั่งตะวันออก

โทรศัพท์: 024198731
E-mail: si_cir@mahidol.edu