เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

“ผู้นำในการขับเคลื่อนศูนย์บูรณาการความเป็นเลิศทางการแพทย์ของประเทศ ด้วยมาตรฐานระดับสากล”

พันธกิจ

Mission

1. ขับเคลื่อนและยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราชให้เป็นศูนย์ต้นแบบระดับสากล โดยบูรณาการงานบริการ การศึกษา งานวิจัย และการพัฒนานวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

2. สร้างคุณค่าหน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศศิริราช (SiCOE-SET) และ Brand SiCOE ให้ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาคม

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

1. ยกระดับการบริหารจัดการของศูนย์บริการทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลศิริราชเพื่อให้เป็นศูนย์ต้นแบบ (Health Reference Center) แก่หน่วยงาน/องค์กรอื่น ในด้านบริการทางการแพทย์ ที่เกิดจากการบูรณาการระหว่างการบริการทางการแพทย์ การวิจัย และการศึกษา (Siriraj Integrated Center of Excellence: SiCOE)

2. สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานของศูนย์บริกา...ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

SAVE THE DATE !!! 24-28 เมษายน 2566 งาน SiCOE Forum 2023 นิทรรศการที่จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ศิริราชทั้ง 17 ศูนย์

อ่านต่อ

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน SiCOE FORUM 2023 วันที่ 24-28 เมษายน 2566

อ่านต่อ

SiCOE Talks ครั้งที่ 1 กับหัวข้อ “Empowering Brand Value in Healthcare”

อ่านต่อ

หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ
Siriraj Integrated Center of Excellence , Sustainable Excellence Together : SiCOE-SET

สำนักงานคณบดี

โทรศัพท์: 02 414 1869, 02 414 1870
E-mail: sicoesiriraj@gmail.com