เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการผ่าตัดข้อเทียมชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ

Mission

มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความเป็นเลิศสูงสุด โดยทีมสหสาขาอย่างเป็นองค์รวม ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยสูงสุด โดยบูรณาการกับการศึกษาและการวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

• Advance technology in hip or knee replacement surgery

• Revision & Complex in hip or knee replacement surgery

• 24/1 surgery (One-day surgery)

• Education & tra...ดูเพิ่มเติม

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ…อันตรายภัยร้ายที่อาจถึงแก่ชีวิต‼️

อ่านต่อ

ศูนย์ความเป็นเลิศการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
Siriraj Hip and Knee Joint Replacement Excellent Center

ภาควิชาศัลยศาสตร์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่2 ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 02-419-7964
โทรสาร: 02-4128172