วิสัยทัศน์

การเป็นหน่วยงานด้านกฎหมายที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก ในด้านการพัฒนาการจัดการงานด้านกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมพัฒนายกระดับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทุกมิติ

พันธกิจ

- ให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ด้านวินัย ด้านนิติการและคดี ด้านนิติกรรมสัญญา และด้านทรัพย์สินและผลประโยชน์ของคณะฯ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการของคณะฯ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- เผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรทั้งภายในคณะฯ เกี่ยวกับการดำเนินการด้านวินัย ด้านนิติกรรมสัญญา และกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล
- พัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขการกระทำความผิดเกี่ยวกับด้านวินัยของบุคลากรในคณะฯ