การให้คำปรึกษากฎหมายแก่บุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและการดำเนินงานด้านคดีความทางการแพทย์

หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถติดต่อได้ตามประเภทข้อหารือ ได้ดังนี้

  • การขอรับคำปรึกษาด้านคดีความ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 99857
  • การขอรับคำปรึกษาด้านสัญญาประเภทต่างๆ การจัดทำบันทึกข้อตกลงต่างๆ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 98434
  • การติดต่อขอรับคำปรึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 41059, 99857, 98434
  • การติดต่อขอรับคำปรึกษาการจัดทำหลักเกณฑ์ประกาศ ข้อบังคับ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 41059
  • ติดต่อสอบถามด้านการจัดส่ง - รับเอกสาร งานธุรการ 98054 
  • กรณีต้องการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อหารือสามารถติดต่อขอนัดหมายได้ที่ 98054