หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ด้านวินัย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
-สอบสวนด้านวินัยร้ายแรง ไม่ร้ายแรง
-การดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงต่างๆ
-การดำเนินการสอบสวนเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
-การสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรมหรือมีข้อร้องเรียน
-การดำเนินการทำคำสั่งลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของคณะฯ
2. ด้านนิติการ
-การดำเนินการด้านการอกระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ อันเกี่ยวกับการบริหารงานภายในคณะฯ
-การดำเนินการตรวจสอบภาระผูกพันกับมหาวิทยาลัยมหิดล กรณีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย นักศึกษาลาออก
-การดำเนินการตรวจสอบหลักฐานการชดใช้ทุน หลักสูตรที่คณะฯ เปิดสอน เช่น นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล นักศึกษาแพทย์ บุคลากรลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ทั้งภายในและต่างประเทศ หรือลาศึกษานอกเวลาราชการ เป็นต้น ก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยเรียกชดใช้ทุน
-การดำเนินการกรณีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง ขาดราชการ
-การรับมอบอำนาจแจ้งความร้องทุกข์ หรือลงบันทึกประจำวันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีที่คณะฯ ได้รับความเสียหาย
-รับมอบอำนาจเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ในคดีที่มหาวิทยาลัยและคณะฯเป็นโจทก์หรือจำเลย
-เป็นผู้ประสานงานกับพนักงานอัยการหรือหน่วยงานภายนอกคณะฯ กรณีการดำเนินการที่มีผลทางกฎหมายต่อคณะฯ
-การดำเนินการรวบรวมเอกสารชี้แจงในปัญหาข้อกฎหมาย หรือปัญหาที่เกิดจาการให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก
-การดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่บุคลกรคณะฯ ที่ถูกร้องเรียน กล่าวโทษ ฟ้องร้องดำเนินคดี ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงานให้แก่คณะฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการหาข้อเท็จจริง กาประนีประนอม จนถึงขั้นตอนการประสานงานกับอัยการแก้ต่างคดี และการร่วมพิจารณาคดีของศาล เช่น ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลปกครอง
-การดำเนินการบังคับคดีตามผลคำพิพากษา กรณีคณะหรือมหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย
3. ด้านนิติกรรมสัญญา
-การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, สัญญารับทุนบัณฑิตศึกษาประเภทที่1/ประเภทที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (นักศึกษาไทยและชาวต่างชาติ), สัญญาผูกพนการเข้าปฏิบัติงานภายหลังนักศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-การตรวจสอบสัญญา บันทึกข้อตกลงที่คณะฯ จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
-จัดทำร่างสัญญา บันทึกข้อตกลงที่คณะฯ จะต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
-วิเคราะห์ให้ความเห็นในสัญญา ข้อตกลงที่คณะฯ จะต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
4. ด้านทรัพย์สินและผลประโยชน์ของคณะฯ
-การดำเนินการเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ (ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความครอบครองของคณะฯ) ร่วมกับฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
-การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของคณะฯ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิ จนถึงขั้นตอนการดำเนินคดีกรณีถูกละเมิด รวมถึงการป้องกันผู้กระทำความผิดกลับเข้ามาสร้างความเสียหายแก่คณะฯ
-การดำเนินการติดต่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย กรณีการบริจาคทรัพย์สินให้แก่คณะฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
5. การให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านกฎหมายและการตรวจวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล