ประวัติความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารคณะฯ ครั้งที่ 20/2543 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบให้แยกงานด้านวินัยและกฎหมายออกจากงานการเจ้าหน้าที่(หน่วยพัฒนาบุคลากรและวินัยนิติการ) ให้เป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงกับสำนักงานคณบดี สามารถปฏิบัติตรวจสอบเรื่องต่างๆ ด้านวินัยและกฎหมายตลอดจนทรัพย์สินของคณะฯ เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารคณะฯ พิจารณาและสั่งการบนพื้นฐานความถูกต้องของข้อกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เน้นความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันหน่วยวินัยและนิติการมีที่ทำการ ณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1