ภาพกิจกรรมการจัดบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” และเรื่องการประเมิน ITA

ภาพกิจกรรมการจัดบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” และเรื่องการประเมิน ITA

            ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” และเรื่องการประเมิน ITA
            หน่วยวินัยและนิติการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นายประสพโชค อยู่สำราญ หัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ นางสาวธีรารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ, นางสาวคคนางค์ ธีระพันธ์เจริญ, นางสาวจุฑารัตน์ ลิมปาภินันท์, นายอารัลณ์ นวมงคล นิติกร สังกัดหน่วยวินัยและนิติการ สำนักงานคณบดี เข้าร่วมการบรรยายพิเศษและเสวนา เรื่อง “นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการไม่รับของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” และเรื่องการประเมิน ITA โดยได้รับเกียรติจาก ท่านณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อดีตคณะกรรมการ ปปช. และท่านทวิชาติ นิลกาญจน์ คณะกรรมการ ปปช. โดยการเสวนาในครั้งนี้มี นายประสพโชค อยู่สำราญ หัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ เป็นผู้ดำเนินรายการ