ภาพกิจกรรมโครงการอบรม “การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนฟ้องคดี กรณีมีข้อร้องเรียนทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ”

ภาพกิจกรรมโครงการอบรม “การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนฟ้องคดี กรณีมีข้อร้องเรียนทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ”

          ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 หน่วยวินัยและนิติการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นายประสพโชค อยู่สำราญ หัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ นางสาวธีรารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ, นางสาวคคนางค์ ธีระพันธ์เจริญ, นางสาวจุฑารัตน์ ลิมปาภินันท์, นายอารัลณ์ นวมงคล นิติกร สังกัดหน่วยวินัยและนิติการ สำนักงานคณบดี เข้าร่วมการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ ในการนี้มีบุคลากร เข้าร่วมการอบรมอีกจำนวน 48 ท่าน ประกอบด้วย บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 34 ท่าน, โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) 6 ท่าน, ศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก 5 ท่าน และคณะทันตแพทยศาสตร์  3 ท่าน ในการเข้าร่วมการอบรมมีนางสาวรุ่งนภาพร แววนำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดหน่วยวินัยและนิติการได้ให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการอบรมโครงการฯ ด้วย 

        การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอดุลย์ ขันทอง (ผู้พิพากษาศาลฎีกา) นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ (ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง) นางอรสา นารายนะคามิน (ที่ปรึกษาศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) เป็นวิทยากรในโครงการอบรมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางการแพทย์ก่อนฟ้องคดีกรณีมีข้อร้องเรียนทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ

           โดยการอบรมแบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี บรรยายเนื้อหาวิชาการ เวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มย่อยทำเวิร์กชอปพัฒนาทักษะการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางการแพทย์ ผ่านสถานการณ์จำลอง (Training Simulation) เวลา 13.00 -16.30 น.