ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ งานศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ งานศิริราชคณะแพทย์คุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในการจัดกิจกรรม  “งานศิริราชคณะแพทยคุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 แก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการบรรยายนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มา ความเข้าใจบทนิยามและการกระทำโดยทุจริต ความแตกต่างของหลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติการณ์หรือการกระทำโดยเจตนาทุจริต โดยบรรยายเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ของประเทศไทยและนานาประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ  รวมถึงการสร้างระบบคุณธรรมเพื่อต่อต้านการต่อต้านการทุจริต (Corruption) 

ตลอดระยะเวลากิจกรรมการบรรยายพิเศษงานศิริราชคณะแพทยคุณธรรม รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 นี้  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี และคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สื่อมวลชนได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยนายประสพโชค อยู่สำราญ หัวหน้าหน่วยวินัยและนิติการ และนิติกร หน่วยวินัยและนิติการ ในสังกัดสำนักงานคณบดี ได้พร้อมใจกันเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ นับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย และถือเป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายของบรรดานักกฎหมายทั่วประเทศไทย โดยการให้เกียรติบรรยายพิเศษนี้ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณได้กรุณาให้ความรู้ในการสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญ ถูกต้อง และสอดคล้องกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการร่วมพัฒนาให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นองค์กรคุณธรรมที่แข็งแกร่ง โดยสอดคล้องกับปณิธานอันแท้จริงแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ความว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และ เกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง” ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติงานและการดำเนินงานพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้วิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ การเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดิน และการเป็นองค์กรคุณธรรมที่บุคลากรร่วมใจ พร้อมใจกันสร้างและสนับสนุนระบบคุณธรรม

 

ประวัติโดยย่อ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ

 

1. การศึกษา/รางวัลเชิดชูเกียรติ

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (นิติศาสตรบัณฑิต,LL.B) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบการศึกษาในระดับปริญญาโท(นิติศาสตร์มหาบัณฑิต,LL.M)คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาตร์มหาบัณฑิต มหาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ แห่งคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2.ประกาศนียบัตร การอบรม หลักสูตร/ทุน

 •  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 •  หลักสูตร Cambridge-Thammasat Executive Education Program ณ  ประเทศอังกฤษ
 •  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร   
 •  หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (รุ่นที่ 11) สถาบันพระปกเกล้า
 •  หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (รุ่นที่ 3)
 •  ได้รับทุนจาก มูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ ศึกษาวิจัย ณ เบลลาจิโอ ประเทศอิตาลี
 •  ได้รับทุนจาก องค์การอนุเคราะห์เด็กแห่งนอรเวย์ ศึกษาวิจัย เรื่องการทารุณกรรมเด็ก
 •  ได้รับทุนฝึกอบรมด้านบำบัดผู้ติดยาเสพติด จากองค์การเดท็อป ประเทศสหรัฐอเมริกา