ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล 2565 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

 วันที่ 1-2กันยายน 2565 กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดสัมมนาเครือข่ายนิติกรให้แก่นิติกรส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

ในการจัดสัมมนานี้หน่วยวินัยและนิติการโดยนายประสพโชคอยู่สำราญ หัวหน้าหน่วยวินัยและนางสาวธีรารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ,นางสาวคคนางค์ ธีระพันธ์เจริญ นิติกรสังกัดหน่วยวินัยและนิติการ สำนักงานคณบดี เข้าร่วมการจัดสัมมนา และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาอีกจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย นิติกรฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 2 ท่าน, นิติกรโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์(SiPH) 1 ท่าน, นิติกรฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ท่านและนิติกรศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก 1 ท่านเข้าร่วมการสัมมนา โดยมีนางสาวรุ่งนภาพร แววนำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสังกัดหน่วยวินัยและนิติการได้ให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการสัมนาด้วย 

การจัดกิจกรรมสัมมนาได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกำหนดการสัมมนา โดยมีรองศาสตราจารย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานการจัดสัมมนาและกำหนดการบรรยายให้ความรู้จาก ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 08.55 น. นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง ผู้อำนวยการกองกฎหมายกล่าวจัดพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาและเครือข่ายนิติกรมหิดลยังได้รับเกียรติบรรยายความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐสิการ แก้วใจ สำนักงานคลังจังหวัดเพชบุรี กรมบัญชีกลาง ภายใต้หัวข้อการบรรยาย "หลักปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด"

การสัมมนามีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสานสัมพันธ์นิติกรเครือข่ายมหิดล การบรรยายความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกฎหมาย เช่น หลักปฏิบัติราชการทางปกครอง แนวทางการดำเนินงานด้านนิติกรรมสัญญา การจัดการข้อร้องเรียน การดำเนินการด้านวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ การบังคับคดี เป็นต้น

 

(ภาพประกอบ: ภาพกิจกรรมจากกลุ่มเครือข่ายนิติกรมหิดล 1 กันยายน 2565)