ผู้บริหาร

อภิชาติ อัศวมงคลกุล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล

ภัทรบุตร  มาศรัตน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.นพ.ภัทรบุตร มาศรัตน

ชุดา รุจิธารณวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.พญ.ชุดา รุจิธารณวงศ์