เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

     งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นหน่วยงานสนับสนุน ด้านระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรที่น่าไว้วางใจ (High Reliability Organization) พร้อมทั้งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

Mission

เป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักด้านการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจของคณะฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

1.  ดูแลระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งเชิงรุก-เชิงรับ ( การควบคุมภายใน  การรายงานความเสี่ยง  การรายงานอุบัติการณ์  ข้อชมเชย เสนอแนะ และร้องเรียน ) ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

2.  ประสานความร่วมมือกับภาควิชา สถาน ศูนย์ หน่วยงาน เพื่อควบคุมความเสียหาย จากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Immediate Damage Control) โดยยึดหลักความสมดุล 3 ด้าน ได้แก่ 1) ดูแลรักษาเยียวยาผู้ป่วย ผู้รับบริการตามความเหมาะสม  2) ป้องกันการฟ้องร้อง และดูแลบุคลากรที่ประสบปัญหา และ 3) วิเคราะห์ปัจจัยและหาแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำ 

3.  ดูแลระบบบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Business Continuity Management : BCM) และส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบจัดทำและปฏิบัติตามแผนบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Business continuity planning : BCP) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าองค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้ในสภาวะวิกฤต

4.  สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะทำงาน บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

5.  สื่อสาร และสร้างการเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทั้งภายในและภายนอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยเป็น Facilitator ด้านระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  ให้แก่ภาควิชา สถาน ศูนย์ หน่วยงาน และเป็นผู้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน (Knowledge sharing worker) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

Siriraj 2P Safety Goals ปี 2566-2568

อ่านต่อ

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Sentinel Events) ปี2566-2568

อ่านต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านบริการทางการแพทย์ ประกาศ Ultrasafe (ความปลอดภัยของผู้ป่วย ที่เราจะไม่ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อน) ปี 2566-2568

อ่านต่อ

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

โปสเตอร์ "Do & Don’t อะไรโพสต์ได้ – โพสต์ไม่ได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากร "

อ่านต่อ

มาทำความรู้จักกับ...4 กระบวนการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
Risk Management and Internal Control Division

ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 6 และ ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1

โทรศัพท์: ตึกผู้ป่วยนอก 9-9655-56, 9-8703 ตึกชัยนาทฯ 9-8749-50
โทรสาร: 02-4199655
E-mail: sidrm@mahidol.ac.th