รับสมัครแพทย์ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช เปิดรับสมัครแพทย์ที่สนใจทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อมาปฏิบัติงานประจำที่ศูนย์บริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
- จบการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาใดก็ได้ ที่มีความสนใจในการดูแลผู้ป่วย Palliative Care
- มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สนใจในงานวิชาการ งานสอน และงานวิจัย

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช
โทร 02-419-9679, 02-419-9680
E-mail : sipalliative@gmail.com