ขอเชิญส่งผลงานประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ประจำปี 2023

การประกวดโปสเตอร์ผลงานเกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care ซึ่งหมายถึง โครงการ กิจกรรมหรืองานวิจัยใดๆที่จัดทำขึ้นในภาควิชา หน่วยงานหรือหอผู้ป่วยต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงพยาบาล เกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคือ ขนาดโปสเตอร์ที่กำหนด คือ ขนาด 62 ซม. X 95 ซม.

ประเด็นการนำเสนอผลงานในโปสเตอร์ ประกอบด้วย

 1. ชื่อผลงาน
 2. ชื่อเจ้าของผลงาน
 3. รายชื่อสมาชิก
 4. ที่มาของโครงการ
 5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 6. วันที่เริ่มต้นโครงการ พร้อมระยะเวลาการดำเนินการ
 7. ขั้นตอนการดำเนินงาน
 8. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์ที่แสดงการพัฒนาต่อเนื่อง
 9. งบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)
 10. การขยายผลของงาน
 11. สรุปผลการดำเนินการ ได้แก่ ปัญหา/ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และแผนการที่จะพัฒนาต่อเนื่องต่อไป

*ดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่ด้านล่างนี้

รางวัล

- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล

 

ส่งผลงานมาที่ E-mail : sipalliative.poster@gmail.com  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด