ขอเชิญส่งประกวดโปสเตอร์การดูแลแบบ Palliative Care

การประกวดโปสเตอร์ เกี่ยวกับการดูแลแบบ Palliative Care เป็นการประกวดโครงการ กิจกรรม หรืองานวิจัยใดๆ ที่จัดทำขึ้นในภาควิชา หน่วยงาน หรือหอผู้ป่วยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลศิริราชที่จัดทำขึ้นเพื่อเยียวยาผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต (life-threatening illness) รวมไปถึงครอบครัวของผู้ป่วยในลักษณะองค์รวม (holistic care) เพื่อบรรเทาและป้องกันความทุกข์ทรมาน และทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ 

 

ปิดรับผลงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวศิริพร ยาแก้ว 02  419 6977

ดาวน์โหลด Format ได้ที่นี้

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด