ตัวชี้วัด KPI

กระบวนการสำคัญ :
     กระบวนการประเมินและพูดคุย วางแผนสุขภาพล่วงหน้า

สิ่งที่คาดหวัง :
     ให้บุคลากรมีความตระหนักในการประเมินอาการและการวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้าในผู้ป่วยประคับประคอง

ความเสี่ยงสำคัญ :
     ความรู้ความเข้าใจที่ไม่เพียงพอของบุคลากรที่มีต่อการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง

ตัวชี้วัดสำคัญ :
     มีการประเมินและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในเวชระเบียน

ผลของตัวชี้วัด :
     ตามเอกสารแนบ (เป็นผลการประเมินระดับโรงพยาบาล)

คลิกที่นี่เพื่อ Download (Click here to download)