วิสัยทัศน์

“องค์กรที่มีความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านสื่อสารองค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะฯ สามารถชี้นำสังคมไทยด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

พันธกิจ

งานสื่อสารองค์กร ดำเนินการบริหารการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน ความก้าวหน้า ด้านการศึกษา วิจัย วิชาการ การบริการสุขภาพ และเกียรติคุณของคณะฯ สู่สังคม ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านสุขภาวะและชี้นำสังคมไทย ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีที่จะนำไปสู่ความศรัทธา เชื่อถือ ความร่วมมือ และการสนับสนุนด้านต่างๆ ของคณะฯ