บุคลากร

ปัญญาวุฒิ สรรพา
ว่าที่ร้อยตรี ปัญญาวุฒิ สรรพา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร


จันจิรา เรืองสอน
นางสาว จันจิรา เรืองสอน

นักประชาสัมพันธ์
หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์

ปัทมา ภาควิธี
นางสาว ปัทมา ภาควิธี

นักประชาสัมพันธ์

เกรวี มณีโชติ
นางสาว เกรวี มณีโชติ

นักประชาสัมพันธ์

อนุชา ประกาศ
นาย อนุชา ประกาศ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

พีระพล หมุดทอง
นาย พีระพล หมุดทอง

ช่างศิลป์

วิทยา ภาควิธี
นาย วิทยา ภาควิธี

ช่างศิลป์

ทศวรรณ  มีชัยเลิศสกุล
นาง ทศวรรณ มีชัยเลิศสกุล

นักประชาสัมพันธ์

ณัฐสักก์ เรืองสำอางค์
นาย ณัฐสักก์ เรืองสำอางค์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

กองทอง วิถีแมน
นาง กองทอง วิถีแมน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป