บุคลากร

ปัญญาวุฒิ สรรพา
ว่าที่ร้อยตรี ปัญญาวุฒิ สรรพา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาการหัวหน้างานสื่อสารองค์กร


จันจิรา เรืองสอน
นางสาว จันจิรา เรืองสอน

นักประชาสัมพันธ์
หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์

ปัทมา ภาควิธี
นางสาว ปัทมา ภาควิธี

นักประชาสัมพันธ์

เกรวี มณีโชติ
นางสาว เกรวี มณีโชติ

นักประชาสัมพันธ์

นางสาว ธนาภรณ์ จิตธนะสุวรรณ

นักประชาสัมพันธ์

อนุชา ประกาศ
นาย อนุชา ประกาศ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาว กนกพร ณ นคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พีระพล หมุดทอง
นาย พีระพล หมุดทอง

ช่างศิลป์

วิทยา ภาควิธี
นาย วิทยา ภาควิธี

ช่างศิลป์

นางสาว ศิริยา สุดเนตร

พนักงานประชาสัมพันธ์