มนุษยสัมพันธ์...ในงานประชาสัมพันธ์

      ไม่มีทฤษฎีใดในการทำงานประชาสัมพันธ์ที่ไม่อาศัยมนุษยสัมพันธ์ เป็นแกนหลัก เป็นตัวชี้นำ เป็นสะพานเชื่อมสู่การก้าวไปหาความสำเร็จ หรือสร้างผลงาน และตราบใดที่การทำงานประชาสัมพันธ์ หมายความถึงการทำงานสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน มนุษยสัมพันธ์ ก็ยังคงเป็นตัวเชื่อม ตัวแปร ที่สำคัญในการเข้าถึงอย่างเด่นชัด
 
      ถ้าถูกถามว่าเราทำการประชาสัมพันธ์เพื่อ...อะไร
       ... เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันดี
       ... เพื่อป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดที่จะเกิดหรือที่เกิดขึ้น
       ... เพื่อให้ผู้คนรับรู้ความประสงค์ของหน่วยงาน/องค์กร
       ... เพื่อรักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน/องค์กร
       ... เพื่อให้เรื่องราว (ข่าว) แก่ประชาชน (ผ่านสื่อมวลชน) อย่างชัดเจน
       ... เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธา
       ... ฯลฯ

       ทั้งหลายทั้งมวลดังกล่าว จะสัมฤทธิ์ผลดียิ่งก็ต้องอาศัย มนุษยสัมพันธ์
       มนุษยสัมพันธ์ บังเกิดขึ้นได้ ในทุกคน ทุกท่าน เพียงท่านรู้จักปฏิบัติ...
       1. สังคหวัตถุ 4
          - ทาน (ให้)
          - ปิยะวาจา (พูดดี)
          - อัตถจริยา (ช่วยเหลือดี)
          - สมานัตตา (ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง)
       2. พรหมวิหาร 4
           - เมตตา (รัก)
           - กรุณา (ช่วย)
           - มุทิตา (สนับสนุน)
           - อุเบกขา (ยุติธรรม)
       3. อิทธิบาท 4
           - ฉันทะ (รักงาน)
           - วิริยะ (ขยันงาน)
           - จิตตะ (ใส่ใจงาน)
           - วิมังสา (พินิจงาน)

       ปฏิบัติเพียงแค่นี้ ท่านคือผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่สามารถทำการสิ่งใดก็ได้ผลไม่เฉพาะทำงานประชาสัมพันธ์เท่านั้นค่ะ

       ปล. ลักจำจากปรมาจารย์หลายท่านมาเสวนาให้กันฟังค่ะ
                                                       ภาณี  เจริญเศรษฐมห
                                                       นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ระดับ 8
                                                       หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
                                                       คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล