หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานความก้าวหน้าต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไปยังกลุ่มเป้าหมายและสังคมภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและภาพลักษณ์อันดีต่อองค์กร อันนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี ก่อให้เกิดความศรัทธาความนิยมสูงสุด 
    2. เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในคณะฯ ไปยังบุคลากร และผู้มารับบริการภายในคณะฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. สร้างเครือข่ายด้านการสื่อสาร ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน และหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุน
    4. พัฒนาคุณภาพด้านการสื่อสารองค์กร โดยดำเนินการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปผลการสื่อสารองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
    5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้สุขภาพระดับชาติ สำหรับใช้เป็นแหล่งอ้างอิงด้านสุขภาวะและการชี้นำสังคมไทยด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต