เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

งานประชาสัมพันธ์มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีที่จะนำไปสู่ความศรัทธา เชื่อถือ ความร่วมมือและเผยแพร่เกียรติคุณของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

พันธกิจ

Mission

งานประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายที่ สะดวก รวดเร็ว ทันการณ์ และถูกต้องแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รวมทั้ง ดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ผู้อุปการะ ผู้บริจาค ผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะฯ และการจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่เกียรติคุณของคณะฯ โดยมีจิตสำนึกในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้รับบริการ อันนำมาซึ่งความศรัทธาและการบริจาคแก่คณะฯ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
Public Relations and Special Affairs Division

ตึกอำนวยการ ชั้น 1 และตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

โทรศัพท์: 0 2419 7646 - 50 , 0 2419 7319 – 20
โทรสาร: 0 2412 1995
E-mail: sisopb@mahidol.ac.th