ประวัติความเป็นมา

งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล      ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งเป็น "งานประชาสัมพันธ์" เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2511 โดย ศ.นพ.เสนอ อินทรสุขศรี    ร่วมกับ ศ.นพ. สำราญ วังศพ่าห์ และ รศ.นพ.นันทวัน พรหมผลิน มีความคิดเห็นว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลควรมีหน่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกันของหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปด้วย ปัจจุบัน งานประชาสัมพันธ์ฯ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 52 ปี