ความมุ่งหมายของหน่วยงาน

มุ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะฯ สนับสนุนให้การดำเนินงานของคณะฯ บรรลุในทุกพันธกิจ ตลอดจนสามารถชี้นำสังคมไทยในด้านสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน