ผู้บริหาร

ประภัทร  วานิชพงษ์พันธุ์
รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์

รศ.นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์