สถานที่ตั้ง/ติดต่อ

งานสื่อสารองค์กร
Corporate Communication

ตึกอำนวยการ ชั้น 1

โทรศัพท์: 0 2419 7650
โทรสาร: 0 2412 1995
E-mail: sisopb@mahidol.ac.th