เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

“องค์กรที่มีความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านสื่อสารองค์กร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่คณะฯ สามารถชี้นำสังคมไทยด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

พันธกิจ

Mission

งานสื่อสารองค์กร ดำเนินการบริหารการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงาน ความก้าวหน้า ด้านการศึกษา วิจัย วิชาการ การบริการสุขภาพ และเกียรติคุณของคณะฯ สู่สังคม ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านสุขภาวะและชี้นำสังคมไทย ในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีที่จะนำไปสู่ความศรัทธา เชื่อถือ ความร่วมมือ และการสนับสนุนด้านต่างๆ ของคณะฯ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Job Description

1. ดำเนินการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผลงานความก้าวหน้าต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไปยังกลุ่มเป้าหมายและสังคมภายนอก เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและภาพลักษณ์อันดีต่อองค์กร อันนำมาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี ก่อให้เกิดความศรัทธาความนิยมสูงสุด 
    2. เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในคณะฯ ไปยังบุคลากร และผู้มารับบริการภายในคณะฯ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

ศิริราชคว้ารางวัลประกวดเว็บไซต์ระดับส่วนงาน ม.มหิดล ประจำปี 2562

อ่านต่อ

ศิริราช ได้รับรางวัล Winner “ Best Brand Performance on Social Media” สาขา Hospital

อ่านต่อ

สาระน่ารู้

ดูเพิ่มเติม

กว่าจะเป็นโปสเตอร์ 1 แผ่น

อ่านต่อ

งานสื่อสารองค์กร
Corporate Communication

ตึกอำนวยการ ชั้น 1

โทรศัพท์: 0 2419 7650
โทรสาร: 0 2412 1995
E-mail: sisopb@mahidol.ac.th