วิสัยทัศน์

ศิริราชเป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ

ที่บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการ และชุมชน 

มีสุขภาพสมบูรณ์ เป็นแบบอย่างและชี้นำสังคม

พันธกิจ

1.ดำเนินงานด้านสร้างเสริมสุขภาพให้มีผลต่อนักศึกษาบุคลากรทุกระดับ ผู้รับบริการ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคม


2.ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมที่มีสาระประโยชน์ เพื่อกระตุ้นและสร้างเสริมเจตคติในเรื่องสร้างเสริมสุขภาพให้นักศึกษา และบุคลากรในคณะฯ


3.ส่งเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วย และครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง


4.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ในการพัฒนาองค์กรด้านสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชี้นำสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมให้มีชีวิตที่ดี


5.ทำการวิจัยทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ


6.จัดทำ Websiteและสื่อ เพื่อให้ความรู้ทางด้านสุขภาพต่อองค์กร โดยประสานกับทีม KM (Knowledge Management)