บุคลากร


ศุจินาฏ ภักดีกลาง
นาง ศุจินาฏ ภักดีกลาง

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ณัฐธิยา  สังข์ทอง
นางสาว ณัฐธิยา สังข์ทอง

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประดับพงษ์ กุแก้ว
นาย ประดับพงษ์ กุแก้ว

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

นาวิน  ทิมประทุม
นาย นาวิน ทิมประทุม

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ปาริฉัตร์  หงศาลา
นางสาว ปาริฉัตร์ หงศาลา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

สุทธิพงษ์ แจ้งจิตร
นาย สุทธิพงษ์ แจ้งจิตร

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

วุฒิชัย ประทุมเนตร
นาย วุฒิชัย ประทุมเนตร

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ลักษมี บัวสัมฤทธิ์
นางสาว ลักษมี บัวสัมฤทธิ์

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ธนรัช เป้าชัง
นาย ธนรัช เป้าชัง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา