บุคลากร


เจษฎา  สุวรรณวารี
นาย เจษฎา สุวรรณวารี

นักสุขศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ) , หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพ

ลีนวัฒน  ฟักแก้ว
นาย ลีนวัฒน ฟักแก้ว

นักสุขศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

ว่าที่ร้อยตรี นริศรา ศรีมันตะ

นักสุขศึกษา

ธวัชชัย แซ่ลี้
นาย ธวัชชัย แซ่ลี้

นักสุขศึกษา

วทันยา สุขสมบูรณ์
นางสาว วทันยา สุขสมบูรณ์

นักสุขศึกษา

ภัทรานุช นามดี
นางสาว ภัทรานุช นามดี

นักสุขศึกษา

ยลวรณัฏฐ์ จีรัตกรณ์
นาย ยลวรณัฏฐ์ จีรัตกรณ์

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้จัดการศิริราช ฟิตเนสเซ็นเตอร์)

โอภาส อักษรจรรยา
นาย โอภาส อักษรจรรยา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

พัฒนี  เศรษฐีธัญญาหาร
นางสาว พัฒนี เศรษฐีธัญญาหาร

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา