สุขภาวัฒนะ

ชมตัวอย่างนิทรรศการ สุขภาวัฒนะ  

enlightened ท่านสามารถรับชมนิทรรศการ Online แบบ 360 องศา  > คลิกที่นี่

(นิทรรศการ 360 องศา โดย สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)

enlightened ตัวอย่างนิทรรศการ “โซนอยากสุขต้องสร้าง” > คลิกที่นี่


การเปิดบริการนิทรรศการ สุขภาวัฒนะ

enlightened ผู้สนใจสามารถ Walk in เข้าชมนิทรรศการได้ฟรี ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 07.30 - 15.30 น. ณ อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้นพื้นดิน

enlightenedหากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า > คลิกที่นี่

(ติดต่อ/สอบถาม : นิทรรศการสุขภาวัฒนะ โทร. 02-414 0353)


แนะนำนิทรรศการ สุขภาวัฒนะ  

แนวคิดของนิทรรศการ

“การรู้เท่าทันธรรมชาติของร่างกาย และเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว จะนำไปสู่การออกแบบวิถีชีวิตที่สมดุลและมีสุขภาวะ” 

สุขภาวัฒนะ เป็นคำใหม่ที่ผสมขึ้นจากคำว่า

•สุขภาวะ (การมีสุขภาพดีในทุกๆด้าน กาย ใจ สังคม ปัญญา)

•อายุวัฒนะ (การมีอายุยืนยาว)

รวมความหมายของนิทรรศการว่า  "การมีสุขภาพดีทำให้อายุยืน ซึ่งการรู้เท่าทันธรรมชาติของร่างกายและใช้ชีวิตให้สมดุลกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว จะนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีได้ เสมือนว่ายาอายุวัฒนะในตำนานที่มีอยู่จริง"

 

การจัดแสดง 

แบ่งการนำเสนอออกเป็น 9 โซน โดยผสมผสานเทคโนโลยีหลากหลาย

มุ่งใช้ความสนุกสนานสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจในการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

  • โซน 0 ลงทะเบียนสุขภาวัฒนะ 
  • โซน 1 ไขรหัสสุขภาวัฒนะ 
  • โซน 2 สแกนกายปลดล็อควัย
  • โซน 3 ส่องกล้องท่องกาย
  • โซน 4 ฉายโรคร้าย คลายสงสัย
  • โซน 5 กินอย่างไรได้อย่างนั้น
  • โซน 6 อยากสุขต้องสร้าง
  • โซน 7 วัฒนะระลึก
  • โซน 8 ตอบปัญหาสุขภาวะ

 

เนื้อหาความรู้

นิทรรศการที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของคณะฯ เผยแพร่สู่ประชาชน โดยสอดคล้องทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพของประเทศ

หัวข้อที่นำเสนอรวบรวมจากประเด็นสุขภาพพื้นฐานสำหรับประชาชนไทย  โดยจัดกลุ่มใหม่เป็นนิทรรศการ 23 หัวข้อ แบ่งเป็น 3 หมวด

การจัดทำข้อมูลได้สังเคราะห์เนื้อหาจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากนั้นนำไปออกแบบการสื่อสารให้ง่ายต่อการเข้าใจ มุ่งส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการและประชาชน (Health Literacy)


ที่มาของนิทรรศการ สุขภาวัฒนะ

ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ เป็นหนึ่งในปัจจัยกำหนดสุขภาพ ประชาชนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี หากสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องได้สะดวก ข้อมูลนำเสนอได้ง่ายต่อการเข้าใจ เอื้อให้เกิดการจดจำและนำข้อมูลไปใช้เพื่อดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปี 2563-2567 ข้อ 5 เสริมฐานความยั่งยืน (กลยุทธ์ย่อยข้อ 5.4 การเสริมสร้างสุขภาวะ)

ทั้งนี้ งานสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณบดี ได้ดำเนินการร่วมกับฝ่ายการพยาบาล (หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก) จัดตั้งจุดบริการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554  โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามวาระสมัย ดังนี้

ปี 2554 - 2559 ศูนย์ข้อมูลสุขภาพศิริราชณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ปี 2559 - 2562 มุมสุขภาพศิริราช ณ โถงบันไดเลื่อน ชั้น 3 ตึกผู้ป่วยนอก

ปี 2565 - ปัจจุบัน สุขภาวัฒนะ - ศูนย์เรียนรู้ สร้างเสริมสุขภาวะ ร.พ.ศิริราช ณ โถงอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา


 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด