ความมุ่งหมายของหน่วยงาน

1.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีนโยบายและระบบสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

2.บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ความรู้ และพฤติกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้องสามารถเป็นแบบอย่างและประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมได้

3.ผสมผสานงานสร้างเสริมสุขภาพกับงานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วย แบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง

4.ส่งเสริมศักยภาพ และปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยและญาติ ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  อย่างต่อเนื่อง

5.สนับสนุน ชี้นำให้ชุมชนและสังคมตระหนักถึงการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และสุขอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อให้ ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง

6.สนับสนุนและดำเนินการให้มีการจัดเก็บข้อมูลทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน สำหรับงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อไป