เกี่ยวกับเรา

About us

วิสัยทัศน์

Vision

ธนาคารเลือดมีความเป็นเลิศ (บุคลากร ระบบงาน) ในระดับสากล และสนับสนุนให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีความเป็นเลิศทั้งการรักษาพยาบาล ระบบงานที่ประสานกัน และความรู้ความเข้าใจของบุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการให้เลือดอย่างปลอดภัย 

พันธกิจ

Mission

ให้การศึกษาแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจในการให้เลือดอย่างปลอดภัย สามารถนำไปปฏิบัติ และนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย และสามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้ต่อไปเป็นธนาคารเลือดที่ครบวงจร สนับสนุนให้คณะแพทยศาสตร์ มีความเป็นเลิศด้านการให้การบริการและมีแพทย์ผู้เชียวชาญให้คำปรึกษาตลอดเวลาเพื่อการรักษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งจริยธรรมมีน้ำใจเอื้อเฟื้ออาทร

สาขาวิชา

Divisions

  • ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช หรือ ห้องรับบริจาคเลือด (เดิม)
    (Siriraj Blood Donor Center / Blood collection)
  • สำนักงานภาควิชาฯ
    (Office)
  • ห้องคอมพิวเตอร์
    (Computer)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ดูเพิ่มเติม

เลือดสำรองขาดแคลนทุกหมู่เลือด

อ่านต่อ

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริจาคเลือดศิริราช

อ่านต่อ

ตารางหน่วยรับบริจาคเลือดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

อ่านต่อ

ความรู้สู่ประชาชน

ดูเพิ่มเติม

เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนบริจาคโลหิต

โดย รศ.พญ. ศศิจิต เวชแพศย์

การเตรียมเลือดตนเองก่อนผ่าตัด

โดย อ.ดร.พญ. เจนจิรา กิตติวรภัทร

มารู้จักหมู่เลือดกันเถอะ (ตอนที่ 1)

โดย ผศ.พญ. กุลวรา กิตติสาเรศ

มารู้จักหมู่เลือดกันเถอะ (ตอนที่ 2)

โดย ผศ.พญ. กุลวรา กิตติสาเรศ

เลือด... ต่อชีวิต

โดย รศ.ร.อ.พญ. ปาริชาติ เพิ่มพิกุล

การบริจาคเกล็ดเลือด

โดย ผศ.พญ. กุลวรา กิตติสาเรศ

ภาพกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
Department of Transfusion Medicine

ตึก 72 ปี ชั้น 3

โทรศัพท์: 0-2419-8081, 0-2419-7096, 0-2419-7492
โทรสาร: 0-2412-8419